• M? Tài kho?n Ngay H?m nay
    Nh?n T?ng th??ng 25 USD t? FXCM
    N?p ti?n d? dàng qua chuy?n kho?n n?i ??a
    N?p ti?n d? dàng qua chuy?n kho?n n?i ??a
    Tuan theo ?i?u kho?n và ?i?u ki?n

V? FXCM

FXCM là nhà cung c?p hàng ??u d?ch v? giao d?ch tr?c tuy?n FX và CFD
FXCM là nhà cung c?p hàng ??u d?ch v? giao d?ch tr?c tuy?n FX và CFD, thu?c Leucadia (NYSE:JEF), c?ng ty holding ?a ngành

Tìm hi?u thêm

M? tài kho?n th?t

Ch? c?n n?p 50 USD ?? giao d?ch v?i FXCM. B?t ??u Giao d?ch Ngay h?m nào!

M? Tài kho?n Th?t

N?p ti?n D? dàng

N?p ti?n tài kho?n giao d?ch nhanh chóng và d? dàng qua ngan hàng tr?c tuy?n hay th? ATM t? Vi?t Nam cùng nhi?u ph??ng th?c khác!

Tìm hi?u thêm

Các nhà cung c?p thanh kho?n c?a FXCM bao g?m các ngan hàng, t? ch?c tài chính và các nhà t?o l?p th? tr??ng trên toàn c?u.
Vui lòng l?u y v? vi?c các m?c giá thay ??i tùy thu?c vào kh? n?ng thanh kho?n c?a th? tr??ng. L?nh “Market Range” ???c thi?t l?p ? s? 0 ??ng ngh?a v?i vi?c nhà ??u t? kh?ng ch?p nh?n s? thay ??i v? giá khi vào l?nh.
Ph?n m?m giao d?ch Trading Station cho phép giao d?ch v?i kh?i l??ng lên t?i 50 tri?u ??n v? ??i v?i m?i m?t giao d?ch. Nhà ??u t? có th? t?ng kh?i l??ng giao d?ch b?ng cách m? nhi?u l?nh 50 tri?u ??n v? ??i v?i cùng m?t s?n ph?m forex.

C?nh báo r?i ro: D?ch v? c?a chúng t?i bao g?m các s?n ph?m ???c giao d?ch ky qu? và có nguy c? thua l? v??t quá s? ti?n ky qu? c?a b?n. Các s?n ph?m có th? kh?ng phù h?p v?i t?t c? các nhà ??u t?. H?y ??m b?o r?ng b?n ?? hi?u ??y ?? các r?i ro liên quan.

性交小说-性爱小说免费在线